PRIVACY POLICY

Deze Privacy Policy geeft de procedure weer die wordt gehanteerd voor de verwerking van persoongevens betreffende de producten en diensten van Alkenbon (met zetel te B-3570 Alken, Steenweg 124, België en ingeschreven in de K.B.O. onder het nummer BE0663552056. Alkenbon respecteert de privacy van bezoekers en klanten en draagt zorg voor persoonlijke informatie en behandelt deze vertrouwelijk. Door gebruik te maken van de websites, producten en diensten van Alkenbon, verklaart u zich akkoord met deze Privacy Policy. Alkenbon is niet verantwoordelijk voor de Privacy Policy van sites en bronnen die geen eigendom zijn van Alkenbon.

Alkenbon behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacy Policy aan te vullen en/of te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke policies door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacy Policy werden het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018.

1.    Algemeen

1.1. Alkenbon leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. Alkenbon stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. AGV/GDPR vanaf 25 mei 2018 in voege.

2.    Persoonsgegevens

2.1. Alkenbon verkrijgt persoonsgevens op diverse manieren:

 • Categorie 1: IP-adres, surfgedrag;
 • Categorie 2: bij inschrijving op de nieuwsbrief: e-mailadres;
 • Categorie 3: via cookies: zie Cookie Policy;
 • Categorie 4: gegevens ontvangen via contactformulieren, via e-mail, telefonisch of via briefwisseling, of tijdens een persoonlijk gesprek.

2.2. De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen, indien de bezoeker hiervoor zijn toestemming geeft. Voor verdere bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie Cookie Policy.

3.    Doeleinden van de verwerking

Alkenbon gebruikt de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Categorie 1: Door middel van anonieme statistieken, waar geen specifieke personen mee geïdentificeerd kunnen worden, analyseert en verbetert Alkenbon de website en de dienstverlening.
 • Categorie 2: Door het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties met voorafgaande de expliciete toestemming van de ontvanger.
 • Categorie 3: functionele, niet-functionele en aanvullende cookies enkel indien er vooraf expliciete toestemming werd verkregen.
 • Categorie 4: Gegevens die door de bezoeker en/of klant in kwestie aan Alkenbon bezorgd werden.

Bezoekers worden niet verplicht om persoonsgegevens vrij te geven, maar hierdoor kan de werking van bepaalde diensten onmogelijk worden.

De toestemming voor het versturen van e-mails voor marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, acties en promoties kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, aanwezig in ieder promotioneel e-mailbericht of onderaan de footer van de website van Alkenbon.

3.3. Doorgifte aan derden:

Alkenbon behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

Alkenbon zal genoodzaakt zijn bepaalde persoonsgegevens te onthullen, ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving.

4.    Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Alkenbon bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Alkenbon en de bezoeker en/of de klant. Alkenbon hanteert standaard volgende termijnen:

 • Klantgegevens: 10 jaar
 • E-maillijst: 4 jaar
 • Lead of algemene gegevens: 2 jaar

5.    Rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Bezoekers en/of klanten hebben het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van hun persoonsgegevens, alsook voor welke doeleinden Alkenbon gebruik maakt van hun persoonsgegevens.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Bezoekers en/of klanten hebben het recht hun persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Alkenbon. Bezoekers en/of klanten kunnen Alkenbon steeds verzoeken hun persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Bezoekers en/of klanten erkennen hierbij dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

5.6. Uitoefening van rechten:

Bezoekers en/of klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Alkenbon, hetzij per e-mail naar privacy@alkenbon.be, per post naar Alkenbon, Steenweg 124, Alken, België.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Klanten en/of bezoekers beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Alkenbon maakt gebruik van diverse veiligheidsmaatregelen, die toegepast worden op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Alkenbon aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. Klanten en/of bezoekers dienen te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, wat betreft het gebruik van hun toestellen en toegang tot bepaalde applicaties. De klanten en/of bezoekers zijn als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf hun toestel, IP-adres en van hun identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

7. Toegang door derden

7.1. Om persoonsgegevens van bezoekers en/of klanten te kunnen verwerken, verleent Alkenbon toegang tot persoonsgegevens aan werknemers.

7.2. Alkenbon garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Cookies

Wat zijn cookies? 
Tijdens het surfen naar websites worden cookies in de vorm van tekstbestandjes op de harde schijf van het toestel van de bezoeker geplaatst. Bij een volgend bezoek aan dezelfde website kunnen deze gegevens opnieuw opgevraagd worden.

Waarom worden cookies gebruikt?
Cookies zijn nodig om gebruik te kunnen maken van bepaalde technologieën. Ze dienen onder andere om specifieke gebruikersvoorkeuren te bewaren. Deze cookies zorgen voor een groter gebruiksgemak. Gebruikers binnen bepaalde delen van de Europese unie moeten expliciet hun goedkeuring geven voor het plaatsen en uitlezen van cookies. Deze privacy & cookie policy geeft informatie over de gebruikte cookies en hun doel.

Welke soorten cookies zijn er?
Er bestaan verschillende soorten cookies. Er kan een onderscheid gemaakt worden in functionaliteit, oorsprong en bewaartermijn van deze cookies. Cookies kunnen opgedeeld worden in drie belangrijke categorieën cookies, namelijk de functionele en niet-functionele cookies en de aanvullende cookies.

Cookies aanvaarden/weigeren
Bij een eerste bezoek aan onze website wordt gevraagd om de cookies al dan niet te accepteren.
Het niet aanvaarden van cookies kan mogelijk tot gevolg hebben dat de website of delen ervan niet naar behoren functioneren.

Functionele cookies

WordPress

CookieBeschrijving
wordpress_test_cookieWordPress stelt deze cookie in wanneer u naar de inlogpagina navigeert. De cookie wordt gebruikt om te controleren of uw webbrowser is ingesteld om cookies toe te staan of te weigeren.
wordpress_sec_Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_logged_in_Deze cookies helpen ons om u ingelogd te houden op onze site.
wordpress_xxxxxWordPress gebruikt deze cookies om uw authenticatiegegevens op te slaan en hun gebruik is beperkt tot het gedeelte van de beheerdersconsole.
wp-settings-xxxxx,

wp-settings-time-xxxx

WordPress gebruikt deze cookie om uw weergave van de beheerinterface en mogelijk ook de hoofdsite-interface aan te passen.

Woocommerce

CookieBeschrijving
woocommerce_items_in_cart

 

Registreert of er items zijn in het WooCommerce-winkelwagentje
woocommerce_cart_hashSlaat een gecodeerde reeks op die de inhoud van het WooCommerce-winkelwagentje vertegenwoordigt
wp_woocommerce_session_bb6cfcd0299a59b25c820e22eb5cbe0bDe cookie bevat informatie die de vervaltijd van de klant en de sessie identificeert.
wc_fragmentsNiet geclassificeerd
woocommerce_recently_viewedBevat een array van maximaal 15 recent bekeken producten.

Niet functionele cookies

Google Analytics

CookieBeschrijving
__utmaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmbAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmcAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
__utmzAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
_gaAnalytische cookie die websitebezoek meet (anoniem).
PREFGebruikt om gebruikers voorrang te bewaren, zoals gekozen taal of andere aanpassingen.
SID’ of ‘HSID’

 

Beschermd gebruikers data tegen ongeauthorizeerde toegang.