Verkoopsvoorwaarden – Alkenbon

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Art. I – Bindende kracht

Enkel deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van alle andere van toepassing op de verhouding tussen Alkenbon (met zetel te B-3570 Alken, Steenweg 124 – ondernemingsnummer BE0663552056) en de Klant.

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de voornoemde algemene en/of bijzondere voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid van de andere voorwaarden en/of de overeenkomst.

Art. II – Uitvoeringsmodaliteiten

Alkenbon beheert een online systeem waarbij de Klant een Kadobon aankoopt en deze automatisch na betaling via e-mail ontvangt. Deze kadobon kan verzilverd worden bij één van de uit de lijst van aangesloten Handelaars.

De Kadobon kan enkel worden uitgereikt indien de Klant beschikt over een correct e-mailadres.

Elke Kadobon wordt bij gebruik geïnvalideerd en kan dus slechts één keer gebruikt worden.

De Kadobon is één jaar geldig en kan enkel worden verzilverd bij de aangeduide Handelaar, ofwel uitzonderlijk in onderling akkoord met Alkenbon worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien de Handelaar om welke reden ook de activiteiten definitief heeft gestaakt.

Art. III – Aansprakelijkheid

Alkenbon kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade veroorzaakt aan de Klant of de Begunstigde door de eigen fout of nalatigheid en dat slechts ten belope van de door haar verzekeraar gedekte bedragen. Deze bedragen kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Vorderingen wegens verborgen gebreken dienen op straffe van verval in rechte te worden ingesteld ten laatste 2 maanden na het ontdekken van het gebrek en ten aanzien van de niet-consument geldt een vervaltermijn van 1 jaar vanaf de aankoop van de Kadobon.

Alkenbon is niet verantwoordelijk voor de goederen of diensten die de Klant betaalt met de aangekochte Kadobon.

Alkenbon is niet verantwoordelijk indien de Klant een foutief e-mailadres van de begunstigde invoert. Bovendien draagt Alkenbon geen enkele verantwoordelijkheid indien de Kadobon na verzending al dan niet toevallig in handen van een derde valt.

Alkenbon is niet verantwoordelijk voor problemen met de uitvoering van de betaling door de Klant. Alkenbon doet hiervoor beroep op de professionele diensten van
Europabank NV ter verzekering van de veiligheid van online betalingen.

Art. IV – Overmacht

De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding, behalve die voor gedane kosten, worden beëindigd in geval van onmogelijkheid tot uitvoering of geschorst in geval van ernstige bemoeilijking ervan ten gevolge van overmacht of
imprevisie.

Art. V – Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van klacht of betwisting zijn enkel de rechtbanken en vredegerecht van het gerechtelijk kanton van de maatschappelijke zetel van Alkenbon bevoegd.

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.

Versie d.d. 28.08.2017